BRUKER- OG PROGRAMVARELISENSAVTALE

Denne bruker- og programvarelisensavtalen (“brukeravtalen”) er en juridisk avtale mellom deg og TeleSkin ApS, CVR-nummer 35671323, Skolegade 7, 6700 Esbjerg, Danmark (“TeleSkin”). Denne brukeravtalen gjelder for bruk av TeleSkins tjeneste (“tjenesten”), samt TeleSkins programvare og alt innhold og alle programmer som tilbys av TeleSkin (“programvaren”). Les denne brukeravtalen nøye. Ved å bruke eller laste ned eller installere hele eller deler av programvaren fra TeleSkin aksepterer du alle vilkår og betingelser i denne brukeravtalen og vår Personvernerklæring.

Ved å benytte deg av tjenesten godtar du at TeleSkin administrerer innsending, informasjon og bilder, for å kunne besvare forespørselen din. Hvis du ikke godtar vilkårene i denne brukeravtalen, har du ikke lov til å bruke programvaren eller tjenesten.

1. TJENESTENS OMFANG – FORBRUKERENS FORPLIKTELSER

Tjenesten, som tilbys av TeleSkin, kan på ingen måte erstatte en tradisjonell, personlig undersøkelse av lege, dermatolog, plastikkirurg eller annen hudkreftspesialist. skinScan fra TeleSkin er en tjeneste som er til hjelp ved vurdering av brukerens egen hud på bakgrunn av visuelle bilder og tekst. Tjenesten er i samsvar med norsk lovgivning. TeleSkin er ikke ansvarlig for, og fraskriver seg ethvert ansvar for, bruk av tjenesten utenfor den angitte jurisdiksjonen.

Enhver form for tilbakemelding er basert på foreliggende opplysninger, og skal ikke betraktes som en endelig diagnose, kun som en veiledning. Tilbakemeldinger skal ikke erstatte en konsultasjon hos egen lege eller annet helsepersonell, og enhver tillit til tilbakemeldingen skjer etter ditt skjønn og for ditt ansvar. Du må ikke sette til side profesjonell rådgivning eller utsette en sånn på bakgrunn av opplysninger fra tjenesten, herunder alle former for leverte produkter.

Hvis det er relevant etter en sykepleiers vurdering av huden, eller innsendelse av et case, vil en lege, hudlege, plastikkirurg, kvalifisert sykepleier eller annen hudkreftspesialist vurdere bildet eller bildene og eventuelle medfølgende opplysninger, og deretter oppdatere casen. TeleSkin er ikke ansvarlig for noen form for tilbakemelding, utelatelser eller innhold i kommunikasjonen som formidles på dette tidspunktet.

Teleskins tjenester er tenkt som en hjelp til å identifisere en potensielt problematisk føflekk som krever ytterligere profesjonell vurdering. Hvis du er i tvil i forbindelse med helsespørsmål, må du alltid ta personlig kontakt med legen din, og hvis det oppstår en akutt nødssituasjon, må du ringe ditt lokale alarm- eller nødnummer.

Som bruker må du sikre at du har alle rettigheter og informert samtykke til bruk av alle bilder og andre visuelle elementer som du sender til TeleSkin. TeleSkin bedriver ikke aktive foranstaltninger for å kontrollere disse rettighetene. Det er du selv ansvarlig for. Du har plikt til å dokumentere disse rettighetene overfor TeleSkin ved anmodning om dette.

Du kan ikke dele, underlisensiere eller på andre måter overlate noen av de rettighetene du har fått i forbindelse med denne brukeravtalen.

2. PRISER

Enkelte av TeleSkins tjenester tilbys gratis. Andre TeleSkin-tjenester krever betaling før du får tilgang til dem. Prisene på tjenestene er de prisene som er oppgitt på www.teleskin.com (‘hjemmesiden) eller via programvaren på det tidspunktet du tok tjenestene i bruk. TeleSkin forbeholder seg retten til å endre prisene uten forutgående varsel. Det er derfor viktig å kontrollere prisene før tjenestene tas i bruk. Alle priser er eksklusiv moms (der det er relevant). Dersom det gjøres feiltransaksjoner, blir de undersøkt fra sak til sak, og i de tilfellene der betalingen viser seg å være heftet med feil, foretas det tilbakebetaling på behørig vis.

3. AUTOMATISK FORNYELSE

Abonnementer kjøpt er en forhåndsbetalt 1, 3 eller 12 måneders abonnementsperiode. Betalingen vil belastes fra iTunes-kontoen din på bekreftelse på kjøpet. Abonnementet automatisk fornyes på slutten av abonnementsperioden, hvis ikke du avbryter abonnementet ved å deaktivere den automatisk fornyelse av minst 24 timer før slutten av den nåværende abonnementsperioden. Hvis du ikke slå av auto-fornyer fra iTunes-kontoen din belastes for fornyelse av abonnementet i 24 timer før slutten av den nåværende abonnementsperioden. Abonnementer kan administreres og automatisk fornyelse kan deaktiveres ved å gå til kontoinnstillingene etter kjøp. Hvis du avbryter betalingen og/eller avbryte noen av avtalene dine, vil vi ikke refundere for abonnementet du allerede har betalt oss.

4. LISENSMEDDELELSE

Med denne brukeravtalen får du en lisens («lisensen») som gir deg tillatelse til å bruke programvaren. Denne lisensen er ikke-eksklusiv og kan ikke overdras til andre. Denne lisensen gir ikke rett til å hente fremtidige oppgraderinger, oppdateringer eller tillegg til programvaren. Hvis eventuelle oppgraderinger, oppdateringer eller tillegg til programvaren hentes, er bruk av slike oppgraderinger eller oppdateringer omfattet av denne brukeravtalen, og eventuelle endringer av denne, med mindre oppgraderingene, oppdateringene eller tilleggene ledsages av andre vilkår og betingelser. I så fall er det sistnevnte vilkår og betingelser som skal gjelde.

Lisensen begrenser antallet skinScan-registrerte brukere som kan abonnere på Premium Services til en skinScan-registrert bruker per Apple-ID.

5. OPPHAVSRETT

TeleSkin er innehaver av alle opphavsrettigheter og alle intellektuelle og industrielle rettigheter, og/eller eiendomsrettigheter til programvaren og alt innhold som tilbys via tjenesten. TeleSkin gir kun tillatelse til å bruke programvaren i samsvar med vilkårene og betingelsene i denne brukeravtalen. TeleSkin forbeholder seg alle rettigheter som ikke spesifikt angis i herværende brukeravtale. Underlagt vår personvernpolitikk gir du herved TeleSkin en ikke-eksklusiv tillatelse til bruk av det bilde / de bilder som sendes inn av deg i forbindelse med bruk av tjenesten, til alle kommersielle og vitenskapelige formål. Personlig informasjon som omfatter bilder av føflekker og andre medisinske data vil ikke bli delt med noen tredjepart med mindre dataene er anonymiserte.

6. ANDRE RESTRIKSJONER

Utleie, utlån, offentlig presentasjon, forevisning, spredning eller utsendelse av enhver type av programvaren, er ikke tillatt. Med mindre annet tillates i henhold til gjeldende lovgivning, har du ikke lov til, og du må ikke gi andre personer lov til, å foreta endringer i programvaren eller deler av denne, analysere programvaren ved hjelp av såkalt omvendt utvikling, dekompilere eller adskille programvaren, eller fremstille produkter på bakgrunn av dette.

7. KONTO

For å få adgang til enkelte funksjoner i disse tjenestene må du opprette en konto hos oss ved å skrive inn en gyldig epostadresse og nøyaktige, gyldige og fullstendige opplysninger om deg selv som du blir bedt om i løpet av den nettbaserte registreringsprosessen. Du vil også bli bedt om å velge en adgangskode. Du bekrefter at de opplysningene du ga i løpet av registreringen er nøyaktige, gyldige og fullstendige på det aktuelle tidspunktet, og du aksepterer en forpliktelse til å endre og oppdatere disse opplysningene når det er nødvendig. Det kan være nødvendig å abonnere som betalende kunde for å få adgang til enkelte funksjoner i disse tjenestene.

8. FORTROLIGHET I FORHOLD TIL OPPLYSNINGER MOTTATT AV TELESKIN

TeleSkin forplikter seg til å beskytte dine personlige opplysninger. Ved bruk av hjemmesiden eller tjenestene anerkjenner du og aksepterer at internett i seg selv er en usikker kommunikasjonsmetode, som i seg selv innebærer risiko for at tredjepart kan oppfange og få adgang til dine opplysninger. Risikoen og ansvaret for eventuelle tap eller skader som forårsakes direkte eller indirekte pga. denne risikoen, påhviler deg.

Opplysninger om hvordan vi samler inn, lagrer, bruker og videresender dine personlige opplysninger kan finnes i TeleSkins personvernserklæring, som du kan få adgang til her.

9. FRAVALG AV GARANTIER

Selv om tjenestene er underlagt prosesser for kvalitetssikring, påvirkes tjenestene også av løpende forskning, klinisk erfaring, forventede avvikende meninger blant myndigheter, unike aspekter ved enkeltpersoners situasjoner og muligheten for menneskelige feil ved levering av tjenestene. Det gis ingen erklæringer eller garantier (verken uttrykkelige eller underforståtte) i forhold til gyldighet, fullstendighet, nøyaktighet, pålitelighet, egnethet og/eller tilgjengelighet for tjenestene. Det gis dessuten heller ingen erklæringer eller garantier (verken uttrykkelige eller underforståtte) om hvorvidt tjenestene oppfyller dine helsemessige og medisinske behov.

Selv om vi leverer generelle helseopplysninger, vil enkeltpersoners omstendigheter være forskjellige. Du skal benytte din egen dømmekraft i forbindelse med bruk av tjenestene, og du skal omhyggelig vurdere gyldigheten, fullstendigheten, nøyaktigheten, påliteligheten, egnetheten og relevansen av de tilgjengelige opplysningene.

10. ANSVARSFRASKRIVELSE

Hudsykdommer kan være vanskelige å diagnostisere og behandle, og du anerkjenner at TeleSkin ikke stiller diagnoser eller ordinerer behandlinger. Tjenesten kan på ingen måte erstatte tradisjonell, personlig undersøkelse av lege, dermatolog, plastikkirurg eller andre spesialister på hudkreft.

Tjenesten som tilbys av TeleSkin er nøye utviklet i overensstemmelse med gjeldende profesjonelle standarder. Så fremt det ikke er hjemlet i lov, gir TeleSkin imidlertid ingen garanti for nøyaktigheten, fullstendigheten, riktigheten, aktualiteten eller kvaliteten av innholdet som leveres, eller for dets egnethet til spesifikke formål, og det gis på samme måte ingen garanti for at det ikke kan oppstå feil. Så fremt det ikke er hjemlet i lov, kan ikke TeleSkin garantere for nøyaktigheten av de individuelle opplysningene. Du er selv ansvarlig for å kontrollere nøyaktigheten eller kontakte en hudlege, jf. ovenstående.

Så fremt det er hjemlet i lov fraskriver TeleSkin seg ethvert ansvar i henhold til tjenesten, uansett om det måtte være innenfor eller utenfor kontrakt (herunder uaktsomhet) eller på annen måte, og for eventuelle tap eller skader, uansett hvordan de måtte oppstå (herunder direkte, indirekte, følgeskader eller særlige tap eller skader eller tapt fortjeneste, tap av data, tap av oppsparing og tap av muligheter). Indirekte skader omfatter også konsekvenser som følge av beslutninger du fatter, på bakgrunn av råd du har mottatt via tjenesten.

Så fremt det er hjemlet i lov, fraskriver vi oss ethvert ansvar i forbindelse med tap av data eller følgeskader eller tilfeldige skader.

Så fremt det er hjemlet i lov, fraskriver vi oss ethvert ansvar for erklæringer, garantier eller vilkår (både uttrykkelige og underforståtte), utenom dem som det uttrykkelig opplyses om i denne brukeravtalen.

Denne brukeravtalen skal leses som om den er underlagt eventuell lovgivning som forbyr eller begrenser utelukkelsen, begrensningen eller endringen av eventuelle underforståtte garantier eller forpliktelser. Dersom en slik lovgivning er gjeldende, begrenser vi vårt ansvar i forhold til eventuelle krav i en utstrekning, der det er mulig, og etter TeleSkins eget valg:

A-Ved løsøre:
  • erstatning av løsøret eller levering av tilsvarende løsøre;
  • reparasjon av løsøret;
  • betaling av omkostningene for erstatning av løsøret eller innkjøp av tilsvarende løsøre; eller
  • betaling for å få løsøret repareret,
B-Ved tjenester:
  • gjentatt levering av tjenestene; eller
  • betaling av omkostningene ved å få tjenestene levert igjen.

11. ENDRINGER I DEN TILBUDTE TJENESTEN

TeleSkin forbeholder seg retten til å endre og fjerne tjenesten midlertidig eller permanent, herunder inkludert, men ikke begrenset til, priser, spesifikasjoner og produkttilbud, på et hvilket som helst tidspunkt, og med eller uten forvarsel. Den aktuelle informasjonen finner du på hjemmesiden vår og i programvaren.

12. FORCE MAJEURE

Hvis, og i det omfang, TeleSkin forhindres eller forsinkes i utførelsen av sine forpliktelser i henhold til denne brukeravtalen, som følge av omstendigheter som er utenfor TeleSkins kontroll, for eksempel internettbrudd, manglende eller forsinket levering fra underleverandører, lynnedslag, streik, mangel på arbeidskraft, brann, krigshandlinger, beslagleggelse, valutarestriksjoner, opprør og sivil ulydighet, mangel på transportmidler, varemangel, endringer av lovgivning, inngrep fra myndighetenes side (alle såkalte «force majeure»-hendelser, fritas TeleSkin for enhver utførelse av eller erstatningsansvar for disse forpliktelsene, som følge av force majeure-hendelsen, så lenge den aktuelle force majeure-hendelsen vedvarer. Hvis TeleSkins utførelse av sine forpliktelser forhindres eller forsinkes av en force majeure-hendelse, skal TeleSkin umiddelbart melde fra til deg om force majeure-hendelsen, via hjemmesiden. TeleSkin skal likevel alltid sørge for å begrense virkningene av force majeure-hendelser.

13. OPPSIGELSE

Med forbehold for andre rettigheter, kan TeleSkin umiddelbart si opp denne brukeravtalen, som følge av manglende overholdelse av betingelser og vilkår heri.

Du kan når som helst, og uten begrunnelse, si opp denne avtalen. Dersom du ønsker å benytte deg av denne oppsigelsesretten, skal du informere oss (TeleSkin ApS, Skolegade 7, 2. sal, 6700 Esbjerg, Danmark, epost: support@teleskin.com) om din oppsigelses-beslutning (f.eks. ved et brev med posten eller en epost).

Oppsigelse av avtalen medfører en ikke tidsbestemt bortvisning fra tjenesten, uten mulighet for å få refundert eventuelle utgifter. Bestemmelsene i denne brukeravtalen, som på grunn av sin art er ment å gjelde etter oppsigelsen, vil fortsatt gjelde etter oppsigelsen av denne brukeravtalen.

14. AVTALENS FULLSTENDIGHET

Denne brukeravtalen (inkludert eventuelle vedlegg eller endringer deri, som leveres med programvaren) utgjør den fullstendige avtalen mellom deg og TeleSkin i forbindelse med programvaren, og den erstatter alle tidligere eller midlertidige muntlige eller skriftlige meldinger, utkast og gjengivelser om programvaren eller andre emneområder som omfattes av denne brukeravtalen. Hvis en bestemmelse i denne brukeravtalen anses for å være ugyldig, ikke rettskraftig eller ulovlig, skal de resterende bestemmelsene fortsatt være gjeldende og i full kraft.

15. AVKALL PÅ RETTIGHETER

Dersom vi på et gitt tidspunkt unnlater å håndheve eventuelle vilkår i denne brukeravtalen, eller etterkommer en anmodning om mer tid eller annen henstand, skal det ikke bli ansett som et avkall på vilkår eller betingelser eller vår rett til senere å håndheve sånne eller andre eventuelle vilkår eller betingelser. Dessuten vil et avkall fra oss om å gjøre en vilkårlig rettighet, forføyning eller bestemmelse i denne brukeravtalen gjeldene, ikke fungere som et avkall på noen annen rettighet eller av nettopp denne rettigheten på et senere tidspunkt. En forsinket utøvelse av en midlertidig forføyning eller rettighet skal ikke tolkes som avkall på samme.

16. OVERSETTELSER

Den engelskspråklige versjonen av denne brukeravtalen er den gjeldende versjonen. Eventuelle oversettelser av den engelske versjonen er kun ment til veiledning.

17. GJELDENDE LOV

Denne brukeravtalen og eventuelle tvister i forbindelse med brukeravtalen eller bruk av tjenestene eller programvaren er underlagt dansk lov (med unntak for eventuelle lovbestemmelser som ville ført til bruk av en annen lovgivning enn dansk lov). (såfremt dette valget av lov og verneting ikke tilsidesettes av bindende lovgivning i andre involverte land.). Alle tvister avgjøres ved forhandling mellom partene, og ved mislykkede forhandlinger av Retten i Esbjerg i Danmark.

Dersom en bestemmelse i denne brukeravtalen finnes ugyldig eller uten rettskraft, skal den skrives om eller skilles ut i det omfang som er nødvendig, uten at det påvirker gyldigheten eller håndhevelsen av de resterende bestemmelsene.

18. LENKER TIL TREDJEPART

Hjemmesiden og tjenestene kan inneholder lenker til andre hjemmesider og innhold fra tredjepart. Disse lenkene er kun gitt deg som en hjelp. Vi anbefaler ikke spesifikt de organisasjonene, foreningene eller enhetene det henvises eller lenkes til på hjemmesiden eller i tjenestene. Synspunkter og anbefalinger som opptrer på hjemmesider vi lenker til, speiler ikke nødvendigvis TeleSkins, og TeleSkin har intet ansvar for innholdet på eventuelle hjemmesider det lenkes til. Du har ansvar for dine egne avgjørelser vedrørende gyldigheten, fullstendigheten, nøyaktigheten, påliteligheten og egnetheten til de opplysningene som finnes på hjemmesider det lenkes til.

19. SIKKERHET, VIRUS, FEIL OG TILGJENGELIGHET

Internett er et usikkert, offentlig nettverk, noe som innebærer en risiko for at informasjon som sendes til eller fra hjemmesiden eller tjenestene kan fanges opp, ødelegges eller modifiseres av tredjepart. Dessuten kan filer, som hentes på eller via hjemmesiden eller tjenestene, inneholde datavirus, ondsinnet kode, dataormer eller andre anordninger eller defekter. Risikoen og ansvaret for eventuelle tap eller skader som forårsakes direkte eller indirekte av denne risikoen, påhviler deg. TeleSkin kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle forstyrrelser eller skader på ditt datasystem, enheter, programvare eller data som måtte oppstå i forbindelse med hjemmesiden eller tjenestene.

20. ANGRERETT I EUROPA

Brukere i Europa: For denne avtalen gjelder 14 dagers angrerett. Du kan bruke angreretten uten å oppgi grunn.
Angreretten opphører 14 dager for datoen da avtalen ble inngått.
For å benytte deg av angreretten må du informere oss (TeleSkin ApS, Skolegade 7, 6700 Esbjerg, Danmark, e-post: support@teleskin.com), om at du vil angre denne avtalen, i en utvetydig erklæring (f.eks. et brev sendt med brevpost, eller via e-post). Du kan bruke det vedlagte angrerettskjemaet, men det er ikke obligatorisk. Skjemaet kan også fylles ut elektronisk og sendes ferdig utfylt, eller du kan avgi en annen utvetydig erklæring på hjemmesiden vår, www.teleskin.com. Hvis du benytter deg av denne muligheten, vil vi umiddelbart melde fra til deg om at vi har mottatt meldingen på et vanlig medium (f.eks. via e-post).
For å overholde angrerettfristen, holder det at du har sendt meldingen om bruk av angreretten før angrerettperioden utløper.
Hvis du benytter deg av angreretten i forbindelse med denne avtalen, betaler vi tilbake alle betalinger vi har mottatt fra deg, inkludert leveringsomkostninger (med unntak av ekstraomkostninger som følge av ditt valg av en annen leveringsform enn den billigste formen for standardlevering som tilbys av oss), uten forsinkelse og ikke under noen omstendigheter senere enn 14 dager fra datoen for underretning om din beslutning om å benytte deg av angreretten. Vi gjennomfører tilbakebetalingen via betalingsmiddelet du brukte til den opprinnelige transaksjonen, med mindre du har gitt skriftlig samtykke til noe annet. Du kan ikke under noen omstendigheter kreves for gebyrer som følge av slik tilbakebetaling.
Hvis du har bedt om å starte utførelsen av en tjeneste i angrerettperioden, må du betale oss et beløp som tilsvarer prisen for ytelsen som har blitt levert før du har meldt fra til oss om at du ønsker å angre avtalen, i forhold til den fulle prisen for de avtalte ytelsene.

21. REKLAMASJONSSKJEMA


Til TeleSkin ApS, Skolegade 7, 6700 Esbjerg, Danmark, e-post: support@teleskin.com:

Jeg/vi (1) meddeler herved at jeg/vi (1) ønsker å benytte oss av angreretten, i forbindelse med min/vår (1) avtale om salg av følgende varer (1) / om levering av følgende tjeneste (1),

Bestilt den (1)/mottatt den (1),

Kunden/kundenes navn

Kunden/kundenes adresse

Kunden/kundenes underskrift(er) (bare hvis dette skjemaet sendes i papirform)

Dato
(1) Slett etter behov